Política de Privadesa i Protecció de Dades

GENERAL:

A l'efecte del previst enla Llei Orgànica15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Clínica Dental Martelli, li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Clínica Dental Martelli, posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Clínica Dental Martelli, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General dela Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir l'usuari per comprovar la situació dels mateixos.MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

Clínica Dental Martelli, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.AMBITO D'APLICACIÓ:

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Clínica Dental Martelli, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Clínica Dental Martelli i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Clínica Dental Martelli.RECOLLIDA DE DADES:

L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o dela pàgina Web.

Al moment que un usuari es registra en el lloc web, o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporats a la nostra base de dades per tramitar la comanda, i romanen disponibles en el lloc web per a consulta de l'usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.EXERCICI DE DRETS:

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a est representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a Clínica Dental Martelli, Calli Indústria 14, de La Riera de Gaià, província de TARRAGONA amb Codi Postal 43762, Espanya, i conla referència. Noobstante podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.CONSENTIMENT:

L'usuari presta el seu consentiment perquè Clínica Dental Martelli pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.Així mateix, l'usuari presta el seu consentiment exprés al fet que les seves dades puguin ser utilitzats per Clínica Dental Martelli per a l'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions electròniques, dels seus productes i serveis relacionats amb la informàtica, electrònica, internet, material d'oficina i mobiliari, a través de qualssevol de les seves marques comercials i llocs web de la seva propietat.L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Clínica Dental Martelli, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat.Al temps de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.CESSIÓ A TERCERS:

Clínica Dental Martelli no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.Per al compliment dels seus serveis, Clínica Dental Martelli, facilitarà el nom i cognoms, adreça i número de telèfon dels usuaris a les empreses de transport que col·laboren amb l'entitat per a la prestació del servei.CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Clínica Dental Martelli i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Clínica Dental Martelli a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació, contrasenya o nombres de referència que www.dentalmartelli.com pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre Clínica Dental Martelli i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

Clínica Dental Martelli es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació enla pàgina Web de Clínica Dental Martelli.

Image

Telf: 977897713

HORARI:

Dilluns a Divendres:

9:30 a 13:30

15:30 a 19:30